ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมกิจกรรม HitZ Office Hour เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับโทรศัพท์ iPhone8 ความจุ 64 GB จำนวน 2 รางวัลได้โดยผ่าน 2 วิธี ดังนี้
1.1 ถ่ายรูปที่บูธ “HitZ Office Hour” แล้วโพสต์ผ่าน Instagram ของคุณ พร้อมบอก “วิธีทำให้สดชื่นระหว่างการทำงาน” ตามด้วย Hashtag #HitZOfficeHour รูปและข้อความไหนที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด รับ iPhone 8 ความจุ 64 GB จำนวน 1 เครื่อง โดยสามารถมาร่วมสนุกได้ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น.ในวันและสถานที่ดังต่อไปนี้

• วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
• วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : อาคารไทยซัมมิท ถ.เพชรบุรี บริเวณโถงล๊อบบี้
• วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : อาคารอิตัลไทย ถ.เพชรบุรี ชั้น G
• วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : CP TOWER2 (รัชดา) ชั้น G บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ติดประตูทางเข้า-ออก
1.2 หรือร่วมสนุกได้ทาง Instagram ของคุณ เพียงโพสต์รูปคุณในที่ทำงาน พร้อมบอก “วิธีทำให้สดชื่นระหว่างการทำงาน” ตามด้วย #HitZOfficeHour รูปและข้อความไหนที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด รับ iPhone 8 64 GB จำนวน 1 เครื่อง

2. ผู้ร่วมสนุกสามารถโพสต์รูปเพื่อร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 ครั้ง ยิ่งโพสต์เยอะ ยิ่งมีสิทธิ์เยอะ

3. รูปทั้งหมดที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ทางหน้าเว็บกิจกรรมนี้

6. ผู้โชคดีที่ได้รับโทรศัพท์ iPhone 8 ไม่สามารถเลือกสี เลือกความจุ ของ iPhone 8 ได้ โดยต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น

7. 95.5 Virgin HitZ และบริษัท BEC-TERO RADIO COMPANY LIMITED ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมสนุกตามชื่อ - นามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี ถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin HitZ และบริษัท BEC-TERO RADIO COMPANY LIMITED เท่านั้น

9.ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

10. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัลในวันที่มาติดต่อรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่

11. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

12. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุกปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือบริษัท BEC - TERO RADIO COMPANY LIMITED ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

14.สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัท-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ

15.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com