ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: ผู้โชคดี ::.

1. คุณชนาพร สุทธินันท์
2. คุณรพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล
3. คุณณัฐธิดา ชวนะศักดิ์
4. คุณเด่นนภา สำอางเอี่ยม
5. คุณปรียาภรณ์ สุนทะโร
6. คุณวันชนก เกษวิเชียร
7. คุณทวีเกียรติ กิตติญาณปัญญา
8. คุณณิชาภัทร มิ่งสุทธิพร
9. คุณนพดล บุรจรรย์
10. คุณเมธัส คำจาด
11. คุณขวัญศิริ ประเวชโชตินันท์
12. คุณจุฬาลักษณ์ บำรุงสุข
13. คุณศรัณย์ คงประเสริฐ
14. คุณจิระ รองเมือง
15. คุณภูริยา กัณทนเวทย์

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com