ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

เงื่อนไขกิจกรรม
1.กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกแฟนเพจ Facebook KTB Care และ KTB Care Line official Account ที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกาและกรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
2.ขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดีเฉพาะลูกค้าที่ดาวน์โหลด Line Sticker ชุด Always Enjoy with Nong Vayu เท่านั้น
3.ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ตามที่ธนาคารกำหนด หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
4.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคารนานา ฝ่ายสื่อสารการตลาด ชั้นที่ 14 กรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วัน หลังจากการประกาศผล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และ KTB Care LINE Sticker หากผู้โชคดีไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน ให้ถือว่าสละสิทธิ์
5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 ของรางวัลจะจัดส่งภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันประกาศผล ธนาคารจะส่งของรางวัลทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ตาม ชื่อ-ที่อยู่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้น
6.การตัดสินของทีมงานถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำไม่ถูกต้องตามกติกาและไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้
8.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.หากผู้โชคดีไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจาก ของตีกลับ ชื่อ-ที่อยู่ไม่ถูกต้อง มีผู้อื่นเซ็นรับแทน ฯลฯ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งของรางวัลกลับอีกครั้ง
10.ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในการรับรางวัลของแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงไทยไม่มีสิทธิร่วมรายการดังกล่าว

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com