HitZ Around the World ตอน Sydney’s Calling… ใครอยากไปยกมือขึ้น!!!! | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: ผู้โชคดี ::.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เข้าสัมภาษณ์รอบออดิชั่น

หมายเหตุ - ผู้ที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นทางทีมงานจะโทรติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการออดิชั่นอีกครั้ง

จำนวน 20 ท่าน จากการร่วมสนุกผ่านทาง On Air

1 กุสุมา กุลัตถ์นาม
2 ขวัญฤทัย อังทองกำเนิด
3 คฑาวุฒิ ใจดี
4 จอมภพ บูรณสิน
5 ณชาการ เดชาสุรวัฒน์
6 ณัฐรภา คุณธรรมดี
7 เดือนเพ็ญ หิรัญสัจจาโกศ
8 ตติยา ผาสุข
9 ธนภรณ์ ภักดีไทย
10 ธนา ผ่องภิรมย์
11 ประภัสร์ ยวงเกตุ
12 พุทธภรณ์ ศุขสุนทร
13 วชิรา ยศศรี
14 ศรัณย์ลภัส จันทร์แก้ว
15 ศศธรณ์ อินทรชัย
16 ศักดิ์ชัย เอกนิตยบุญ
17 ศิริญา วัฒนวรรณ
18 ศุภศักดิ์ เขียวพุ่ม
19 สตพร ผลจันทร์
20 อรรถพล พวงพิกุล

จำนวน 30 ท่าน จากการร่วมสนุกผ่านทาง Line Official Account

1 chompoonuth boonprasert
2 Vorraratdaya Hengkiatkhachon
3 เสาวลักษณ์ สุนทรศักดิ์สิทธิ์
4 เอกลักษณ์ เกียรติศุภมงคล
5 กมลทิพย์ เข้มกลม
6 กฤชพร ซอฐานานุศักดิ์
7 กัณฐิกา บุญสิริสุนทร
8 ขวัญเเก้ว ด่านสิริสันติ
9 จริยา อยู่ญาติมาก
10 จีระศักดิ์ รักษ์กระโทก
11 ชนินธร เจนงามกุล
12 ชวัลรัสย์ ศิริเจริญธรรม
13 ญาณิน สิทธิเจริญธรรม
14 ณัฐฑริกา แสงทอง
15 ณัฐพร เวียงแก้ว
16 ธนาภา เพ็ชรรักษ์
17 ธันยพร พุมดวง
18 นทสรวง ภัทรอนุชิตกุล
19 นริศรา ทัพธวัช20 นฤบล คนึงสาธิตกิจ
21 ปาริฉัตร ทองศรี
22 พิชชาพร เลิศเกียรติปีติ
23 รติรัตน์ สุภพิสุทธิ์
24 ระวีวรรณ วงษ์สกุล
25 รุ่งตะวัน ริ้วลาวัณย์
26 วรวิทย์ วงษ์เล็ก
27 วันวิสาข์ อินทร์กลั่น
28 วิไลลัคน์ ดอกแย้ม
29 อรสา สกุลอึ้งภากรณ์
30 อังคณา คีรีเมฆ

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com