HitZ Around the World ตอน Sydney’s Calling… ใครอยากไปยกมือขึ้น!!!! | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1.ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามการร่วมสนุกกับกิจกรรม HitZ Around the World ตอน “Sydney’s Calling…” โดย “Allowrie เนยชีสขายดีอันดับ 1 วัตถุดิบนำเข้า แบรนด์จากออสเตรเลีย” เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีผ่านเข้าสัมภาษณ์รอบ ออดิชั่นและลุ้นเป็น 1 ใน 2 ผู้โชคดี ที่ได้ไปเที่ยว , ช้อป , กิน , เช็คอิน ไกลถึง ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย


2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกผ่าน 2 วิธี

วิธีที่ 1 ลงทะเบียนผ่าน Line Official Account : @BecTeroRadio เพียงพิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ พร้อมส่งรูปของคุณในลุคที่พร้อมออกเดินทางไป Sydney และบอกเหตุผลที่คุณอยากเดินทางไปกับเราและรอทีมงานติดต่อกลับเพื่อลุ้นเข้าสัมภาษณ์รอบออดิชั่น โดยสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้

วิธีที่ 2 ทันทีที่ดีเจเรียกสายทางเบอร์ 02-269-0040 ให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโทรเข้ามาตอบคำถามหน้าไมค์เกี่ยวกับ Sydney เพื่อรับสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รอบออดิชั่น โดยจะเปิดรับสายวันละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ รวม 20 วัน ทั้งหมด 20 ครั้ง


3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561


4. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์รอบออดิชั่น ที่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยแบ่งเป็นผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Line Official Account ที่มีภาพที่ดูฮิตซ์สุดๆ และมีเหตุผลโดนใจทีมงาน จำนวน 30 ท่าน และผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ผ่านทางการตอบคำถามหน้าไมค์เกี่ยวกับ Sydney ที่เบอร์ 02-269-0040 โดยต้องตอบคำถามให้ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ถ้าตอบถูกจะผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทันที จำนวน 20 ท่าน รวมผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์รอบออดิชั่นทั้งหมด 50 ท่าน

5. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เข้าสัมภาษณ์รอบออดิชั่น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ทางหน้าเว็บกิจกรรมที่ www.virginhitz.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวให้ทราบอีกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์รอบออดิชั่น จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ตามที่บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดมาเป็นหลักฐานในการเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม HitZ Around the World ตอน “Sydney’s Calling…” โดย “Allowrie เนยชีสขายดีอันดับ 1 วัตถุดิบนำเข้า แบรนด์จากออสเตรเลีย” ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยผู้โชคดีจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ และแพ็กเกจทัวร์พร้อมที่พัก ณ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 1 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 85,000 บาท

หมายเหตุ : ทั้งนี้จะไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด โดยทางบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธวีซ่าไม่ให้เข้าประเทศออสเตรเลีย ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นหลังจากผู้เดินทางถูกปฎิเสธวีซ่าไม่ให้เข้าประเทศออสเตรเลีย ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง


8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ


9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin HitZ และ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด เท่านั้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


10. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง โดยทาง บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน


11.เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น


12.หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการ หรือบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


13.ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีที่ได้เดินทางจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


14. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์และ/หรือได้เป็นผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม HitZ Around the World ตอน “Sydney’s Calling…” โดย “Allowrie เนยชีสขายดีอันดับ 1 วัตถุดิบนำเข้า แบรนด์จากออสเตรเลีย” จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้


15. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ


16. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com