ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ทาง (ใส่ลิงค์ของกิจกรรมใน Facebook)
2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกและลุ้นเป็นผู้โชคดี เพียงกด Like และ Share รูปกิจกรรมแจกบัตรคอนเสิร์ตนี้
พร้อมคอมเม้นใต้โพสต์บอกเหตุผลว่า “ทำไมคุณกับเพื่อนควรได้ไปสนุกในคอนเสิร์ตนี้” พร้อม Tag เพื่อนที่จะไปด้วยอีก 4 คน
เหตุผลไหนโดนใจทีมงาน จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต จำนวน 5 ใบ / 1 รางวัล ทั้งหมด 2 รางวัล
3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2561
4.ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รางวัลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทางหน้าเว็บกิจกรรมนี้
5. 95.5 Virgin HitZ และบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมสนุกตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1
รางวัลเท่านั้น
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายหรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อ
ตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
7. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐาน
การรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด
กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บกิจกรรมนี้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือ
ของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ
มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียก
ค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
11. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
12. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com