ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: ผู้โชคดี ::.

1. ลลิตา คงแสนคำ
2. ทศพร วาดถนน
3. ชนิกานต์ สนปี
4. อัคคกิตติ์ จันทร์เพ็ชร์
5. ปภาวี สิงห์โตทอง
6. วิชัย แสงเจริญถาวร
7. สุรินทร สุทธิกุลสมบัติ
8. คณิศร สันติไชยกุล
9. Teerapon ChomChan
10. สันติ สุวรรณวิศาล
11. นัทธพงศ์ เรืองฤทธิ์
12. วรัญชัย พันธุ์ไทยแท้
13. ธนพล งามศิริ
14. อภิญญา ฉวีคำ
15. ไชยาสิทธิ์ แสงวีระธรรม
16. รวิวรรณ อยู่เปลี่ยม
17. ศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์
18. เบญจวรรณ รุ่งศิริ
19. สมยศ พีระพลชัยกุล
20. กฤษดนัย พีระพลชัยกุล
21. อิทธิพล เขียวแก้ว
22. ธีรวุฒิ เลี้ยงวณิชย์
23. ชัชชโลบล วงศาลาภ
24. รัชพล อมาตยเสฐ
25. คชธนา เปรมปิ่น

ผู้โชคดีสามารถมารับบัตรชมภาพยนตร์ได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป (ชมภาพยนตร์รอบ 20.00 น.)
ณ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์
รางวัลละ 2 ใบ พร้อมนำบัตรประชาชนมาแสดงตัวด้วย

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com