มารู้จัก 'ม.หัวเฉียวฯ' ที่ไม่ได้มีแค่คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามที่หลายคนเข้าใจ กันให้มากขึ้นดีกว่า! | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

มารู้จัก 'ม.หัวเฉียวฯ' ที่ไม่ได้มีแค่คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตามที่หลายคนเข้าใจ กันให้มากขึ้นดีกว่า!

รู้หรือไม่?! ม.หัวเฉียวฯ ไม่ได้มีแค่คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะจ๊ะ!

ม.หัวเฉียวฯ ไม่ได้มีแค่คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์ กายภาพ การแพทย์แผนจีน สาธารณสุขศาสตร์ฯ) เท่านั้น
เรายังมีคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ คณะศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ บริหารธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน
มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ ค่านิยม ตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านจิตสาธารณะ
โดยยึดหลักคุณธรรม 6 ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ รับใช้สังคมอย่างยั่งยืน

ความสุขของนักศึกษาในรั้วม.หัวเฉียวฯ คือการมี "สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน"

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความสุขกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี
มีการใช้จักรยานสีขาวสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ลดปัญหามลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงภายในมหาวิทยาลัย
ทำให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการจัดระเบียบสังคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
ให้ปลอดสุราและยาเสพติดซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา
รวมทั้งความยั่งยืนของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com