POST ปุ๊บ! ลุ้นเที่ยวฟรีแบบ UNSEEN กับ Thai AirAsia X | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: ผู้โชคดี ::.

ติดตามรายชื่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนด

วันที่ 1 กันยายน 2560
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-โตเกียว 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

ได้แก่ Instagram @babymildtigger


วันที่ 8 กันยายน 2560
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-โซล 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

ได้แก่ Instagram @saiiyz


วันที่ 15 กันยายน 2560
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-โอซาก้า 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

ได้แก่ Instagram @tirassio


GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com