ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. ร่วมสนุกโดยการ โพสต์รูปสถานที่ UNSEEN ของ โตเกียว โซล โอซาก้า ที่คุณอยากไปลง Instagram และบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากไป พร้อมใส่แฮชแท็ค #ThaiAirAsiaX และ #HitZUnseenTokyo หรือ #HitZUnseenSeoul หรือ #HitZUnseenOsaka ตามประเทศที่คุณอยากไป

2. ทีมงานจะสุ่มผู้โชคดีทุกวันศุกร์ที่ 1 / 8 / 15 กันยายน 2560 เพื่อรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดังนี้

2.1 วันที่ 1 กันยายน 2560 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-โตเกียว 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

2.2 วันที่ 8 กันยายน 2560 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-โซล 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

2.3 วันที่ 15 กันยายน 2560 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-โอซาก้า 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

3. ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ที่ 1 / 8 / 15 กันยายน 2560

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ

6. ตั๋วเครื่องบินดังกล่าวจะไม่รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำหนักกระเป๋า, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดตามที่สายการบินกำหนด

7. ตั๋วเครื่องบินดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ในวันหยุดยาวต่อเนื่องและวันหยุดเทศกาล

8. ตั๋วเครื่องบินดังกล่าวสามารถใช้เดินทางได้ภายในปี 2560 เท่านั้น

9. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

10. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง

11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

12. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

13. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

14. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com